Αξιοποίηση εκπαιδευτικών ΣΤ΄ τάξης των Δ.Σ. με ΕΑΕΠ για την Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Σας ενημερώνουμε ότι η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το «Ψηφιακό Σχολείο» έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, έρχεται να συμπληρώσει, να ολοκληρώσει, να συνεχίσει αλλά και να επεκτείνει την εισαγωγή των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ενώ παράλληλα λειτουργεί σε άμεση συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του Ψηφιακού Σχολείου.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ», σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει τον ψηφιακό εξοπλισμό (κινητά εργαστήρια ή συναφές υλικό) που έχουν διατεθεί στα 800 Δημοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού   Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.), όπως αυτά έχουν οριστεί από το ΦΕΚ 804, τ.Β’ 9-07-2010, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

Αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη στήριξη δράσεων δημιουργίας και εποικοδομητικής αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στην Στ’ Τάξη το σχολικό έτος 2014-2015, να χρησιμοποιήσουν συστηματικά το κινητό εργαστήριο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των Μαθηματικών.

 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό, όπως αυτό παρουσιάζεται στην με αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να δοθεί προτεραιότητα επιλογής και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στην ΣΤ’ τάξη που:

 

i) το επιθυμούν και συγχρόνως έχουν επιμορφωθεί στα πλαίσια της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007 – 2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

ii) το επιθυμούν και συγχρόνως διαθέτουν αυξημένα προσόντα στη χρήση των διαδραστικών συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

εάν δεν έχει γίνει η κατανομή των τάξεων ή να γίνει ανακατανομή με βάση τα ανωτέρω και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ