Αναμορφωμένοι πίνακες μορίων υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών

Αφού έλαβε υπόψη

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨,
  2. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  3. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  4. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨
  5. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  6. Τη με αριθ. Φ.11.1/Δ/2753/20-5-2015 σχετική προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών με θέμα ¨Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων¨
  7. Τη με αριθ. 4/2015 Πράξη του Διευρυμένου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. Σερρών

Ανακοινώνουμε

Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων των ενστάσεων των υποψηφίων διευθυντών που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

  1. Τους τελικούς πίνακες των υποψηφίων διευθυντών με τις σχολικές μονάδες, για τις οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και τα αντικειμενικά μόρια του καθενός ανά κριτήριο και κατηγορία.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

GDE Error: Requested URL is invalid