Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων

 Αγαπητοί/-ές Δ/ντές/-ντριες & συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι οι Επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες συνδιοργανώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους της 1ης & 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Σερρών, πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

 

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Φιλαναγνωσία & εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»

 

(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Μαθηματικά)

 

Τετάρτη 18-12-2013, ώρα 8:30-13:30, 20ο Δ.Σ. Σερρών

 

Εκπαιδευτικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων

 

8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00

Εκπ/κοί Α΄& Β΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Πρακτικές Φιλαναγνωσίας:

 

Αναγνωστικές εμψυχώσεις, παιχνίδια, δράσεις»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί Γ ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η ιστορική αφήγηση στο μάθημα της Ιστορίας»

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30

Εκπ/κοί Α΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Προσεγγίσεις των Μαθηματικών με τη Λογοτεχνία: Μια πρόκληση»

 

Εριφύλη Γρέζιου, Σχολική Σύμβουλος

 

5ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Β΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Αξιοποίηση του Εικονογραφημένου λεξικού:
Δραστηριότητες εξοικείωσης, παιγνιώδεις, δημιουργικής γραφής»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Γ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας

 

στη Μελέτη Περιβάλλοντος»

 

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

 

«Εναλλακτικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων»

 

(Γλώσσα, Ιστορία, Μ. Περιβάλλοντος, Φυσικά)

 

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013,ώρα 8:30-13:30, 1ο Δ.Σ. Σερρών

 

Εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων

 

8:30-9:00 Προσέλευση-Εγγραφή
9:00-11:00

Εκπ/κοί Δ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.

 

Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδασκαλία»

 

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί Ε ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η σημασία του πειράματος

 

στη διδασκαλία των Φ. Επιστημών»

 

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Εκπ/κοί ΣΤ ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η κατανόηση κειμένου

 

υπό το πρίσμα του Κριτικού γραμματισμού»

 

Ευγενία Ντάγιου, Σχολική Σύμβουλος

 

1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:30

Εκπ/κοί Δ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδ/λίας

 

στη Μελέτη Περιβάλλοντος»

 

Αρμόδιος Τσιβάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί Ε΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Εργαλεία οπτικών αναπαραστάσεων.

 

Η χρήση του νοητικού χάρτη στη διδ/λία»

 

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος

 

4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

Εκπ/κοί ΣΤ΄ τάξης

 

1ης & 3ης Περιφέρειας

 

«Η σημασία του πειράματος

 

στη διδ/λία των Φ. Επιστημών»

 

Παρασκευάς Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος

 

6ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Σερρών

 

 

Τις ημέρες διεξαγωγής των δύο Επιμορφωτικών Ημερίδων δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα (Π.Δ. 201/98, άρθρο 14) στις αντίστοιχες τάξεις. Με ευθύνη των διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

Ευγενία Ντάγιου