Ανακοίνωση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Π.Ε. Σερρών

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΠΕ & ΔΕ κ.α.»
 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010(Α΄ 71) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).
 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (A΄ 78).
 4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (193 Α΄).
 5. Την με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»
 6. Την με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/23/91322/E3/31-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
 7. Την με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/ 27 / 96038 /E3/08 – 06 – 2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»
 8. Την με Αρ. Πρωτ. Φ.361.22/28/96968/E3/09 – 06 – 2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

 

            τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων, κατά φθίνουσα σειρά, για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών μονάδων, Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Π.Ε. Σερρών. Όσοι υποψήφιοι διευθυντές επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα, μπορούν να το κάνουν από την Τρίτη 13 – 06 – 2017 έως και την Πέμπτη 15 – 06 – 2017 15:00 στα γραφεία της διεύθυνσης ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2321047504. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι αποκλειστική και μετά το πέρας του χρονικού ορίου δε θα γίνει δεκτή η οποιαδήποτε ένσταση.

 
Ο Διευθυντής Π.Ε. Σερρών

 Ξενοφών Παπασταμόπουλος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (μορφή   xlsx,   pdf)

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 • Με κόκκινο χρώμα είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
 • Οι υποψήφιοι είναι κατά φθίνουσα σειρά.
 • Για τα κριτήρια επιλογής εφαρμόστηκαν τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 4327/2015 και το άρθρο 1 του Ν. 4473/2017.
 • Ειδικά για το κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας επισημαίνονται τα εξής:
  • Υπηρεσιακή κατάσταση: μία (1) μονάδα για κάθε έτος πέραν των οκτώ (8), 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
  • Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 0,5 μονάδες για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. 0,4 μονάδες για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας. Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις μοριοδοτείται αθροιστικά με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
  • Για τα παραπάνω μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερο του τριμήνου δεν υπολογίζεται.