Διευκρινήσεις για την υλοποίηση της δράσης “+δημιουργώ”

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)