Επιμορφωτική Ημερίδα 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Σ.Ε.Ε. κ. Τσικαλάς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

—————–

4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

—————–

Ταχ. Δ/νση

Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες

Πληροφορίες

: Θεμιστοκλής Τσικαλάς

Τηλέφωνο

: 2321059025

FAX

: 2321059125

e-mail

: themtsik@sch.gr

Σέρρες 08 – 04 – 2019

Αριθμ. Πρωτ. 145

Προς:

Σχολικές μονάδες 11ης Ομάδας Σερρών, παιδαγωγικής ευθύνης Θεμιστοκλή Τσικαλά.

Κοιν.:

  1. Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

ΘΕΜΑ «Επιμορφωτική Ημερίδα»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018,
  4. Την Πράξη 17/27-03-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με υπεύθυνο τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης, την οποία καλούνται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων της 11ης ομάδας Σερρών: Δημ. Σχ. Νέου Πετριτσίου, Δημ. Σχ. Βυρώνειας, Δημ. Σχ. Κερκίνης, Δημ. Σχ. Ροδόπολης, Δημ. Σχ. Άνω Ποροΐων και Δημ. Σχ. Καστανούσας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11-04-2019 στο Δημ. Σχ. Νέου Πετριτσίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

08:00-08:15

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

08:15-10:00

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά – Αξιοποίηση μαθηματικών δραστηριοτήτων

Θεμιστοκλής Τσικαλάς,

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου δασκάλων, 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30-11:45

Γραφή: Μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία – Ολιστική προσέγγιση

Μαρία Μαυρίδου, Δασκάλα με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Δημ. Σχολείου Ν. Πετριτσίου

11:45-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:15

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της αειφορίας,

Νικόλαος Σταμπολίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Εκπ/σης για την Αειφορία, 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

  1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 17, ΠΔ 79/2017, η παρακολούθηση της ημερίδας είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους εκπαιδευτικούς.
  2. Την ημέρα διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των παραπάνω σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
  3. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
  4. Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων, να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Θεμιστοκλής Τσικαλάς

Σ.Ε.Ε. κλάδου δασκάλων