Επιμορφωτική ημερίδα 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Σ.Ε.Ε. κ. Πράμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—————-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

—————–

4ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

—————–

Ταχ. Δ/νση

Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες

Πληροφορίες

: Χρήστος Πράμας

Τηλέφωνο

: 2321059025

FAX

: 2321059125

e-mail

: 4pekes@kmaked.pde.sch.gr

   

Σέρρες 9 – 04 – 2019

Αριθμ. Πρωτ. 154

Προς:

Τις σχολικές μονάδες παιδαγωγικής ευθύνης του ΣΕΕ Χρήστου Πράμα.

Κοιν.:

  1. Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

ΘΕΜΑ «Επιμορφωτική Ημερίδα»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018
  4. Την Πράξη 17/27-03-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με υπεύθυνο τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης, την οποία καλούνται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων: 1ο Δ.Σ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ, 2ο Δ.Σ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ, 3ο Δ.Σ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ,, Δ.Σ.ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Σ.ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, Δ.Σ.ΤΕΡΠΝΗΣ, Δ.Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15-04-2019 στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΕΡΡΩΝ (αίθουσα εκδηλώσεων) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

08:00-08:15

Προσέλευση

 

08:15-10:00

Υλοποίηση εκπαιδευτικών

προγραμμάτων στο πλαίσιο της

αειφορίας

Νικόλαος Σταμπολίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

10:00-10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30-12:00

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην καθημερινή διδακτική πρακτική: Σχέδια διδασκαλίας – Προτάσεις υλοποίησης στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

Χρήστος Πράμας,

Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

11:45-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:15

Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Ευγενία Δανιηλίδου,

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

  1. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 17, ΠΔ 79/2017 η παρακολούθηση της ημερίδας είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους εκπαιδευτικούς.
  2. Την ημέρα διεξαγωγής της επιμορφωτικής ημερίδας δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. Γι’ αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των παραπάνω σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.
  3. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
  4. Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Ο Οργανωτικός Σ.Ε.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ