Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων για μεταθέσεις ή οριστική τοποθέτηση σε σχολεία της ίδιας περιοχής

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου
Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που
ορίζεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ»
από Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 μέχρι και Κυριακή 12 Μαΐου 2019.