Οριστικοποίηση πρότασης τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

—–

Ταχ. Δ/νση

: Κερασούντος 2

Τ.Κ. – Πόλη

: 621 10 Σέρρες

Πληροφορίες

: Σ. Δαλκίδου, Μ. Πετρά

Τηλέφωνο

: 23210 47519

FAX

: 2321047504

Ηλ/νική Δ/νση

: http://dipeserron.gr

e-mail

: mail@dipe.ser.sch.gr

Σέρρες, 5 Ιουνίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5231

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οριστικοποίηση πρότασης τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών»

Ο Διευθυντής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Σερρών έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, ενότητα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.1 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 3. Το άρθρο 11 παρ.11 του Π.Δ. 1/2003
 4. Τα άρθρα 15 παρ.5 και 14 παρ. 5 του Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’) όπως το τελευταίο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997
 5. Το άρθρο 17 της αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340/16-10-02 τ.Β’) στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περ/κών Δ/ντών και Δ/ντων Εκπ/σης
 6. Την αριθμ. 66594/Δ4/03-07-2006 (ΦΕΚ 964/ τ.Β’/20-06-2006) Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατάργηση, υποβιβασμός και συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων»
 7. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 8. Την αριθμ.πρωτ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018(ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
 9. Τη με αρ.πρ. Φ.11.2/1190/11-05-2006 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών με θέμα «Κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών»
 10. Τη με αρ.πρ. 273/9944101/003.ΠΕΒ01/27-11-2018 αίτηση οριστικής τοποθέτησης/δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων του εκπαιδευτικού Γιαννακίδη Κωνσταντίνου την οποία υπέβαλε έπειτα από τις 186387/Ε2/2-11-2018 και 203976/Ε2/26-11-2018 εγκυκλίους μετάθεσης του ΥΠΠΕΘ και τη Φ.11.2/3604/19-04-2019 πρόσκληση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών με θέμα «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων για μεταθέσεις ή οριστική τοποθέτηση σε σχολεία της ίδιας περιοχής»
 11. Το με Αρ. Πρωτ. 70598/Ε2/08-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα»
 12. Τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών τις οποίες υπέβαλαν σε έντυπη μορφή, έπειτα από την αριθμ. Φ.11.2/4185/15-05-2019 ανακοίνωση-πρόσκληση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών με θέμα «Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες»
 13. Τη με αρ.πρ. Φ.11.2/4926/30-05-2019 Απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Σερρών με θέμα «Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών» που βασίστηκε στην 11η/30-05-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών
 14. Τη 12η/ 05-06-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Οριστικοποιούμε την πρόταση τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας όπου ανήκε το σχολείο από το οποίο απώλεσαν την οργανική τους ή σε κενή οργανική θέση που δημιουργήθηκε στη σχολική μονάδα όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι σε παλαιότερο έτος, ως εξής:

Α/Α

Α.Μ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΣΧ.ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

562427

ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ 70

15Ο Δ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ

Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) με το άρθρο 94 παρ.1 του Ν.4547/2018

4Ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ

2

574959

ΧΑΝΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ 60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) με το άρθρο 94 παρ.1 του Ν.4547/2018

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΧΑΡΟΠΟΥ

3

576580

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ 11

16Ο Δ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ

Συγχώνευση 16ου και 6ου Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ (Υ.Α 66594/Δ4/03-07-2006 ΦΕΚ:964/τ.Β’/20-06-2006)

6Ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δ/ντης

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος