Αναμορφωμένοι πίνακες κενών οργανικών θέσεων

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

—–

Ταχ. Δ/νση

: Κερασούντος 2

Τ.Κ. – Πόλη

: 621 10 Σέρρες

Πληροφορίες

: Σ. Δαλκίδου, Μ. Πετρά

Τηλέφωνο

: 23210 47519

FAX

: 2321047504

Ηλ/νική Δ/νση

: http://dipeserron.gr

e-mail

: mail@dipe.ser.sch.gr

Σέρρες, 5 Ιουνίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/5232

ΠΡΟΣ:

Εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Θέμα: «Αναμορφωμένοι πίνακες κενών οργανικών θέσεων»

Ο Διευθυντής Πρωτ/θμιαςΕκπ/σης Σερρών έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, ενότητα Β’, του Ν.1566/1985 ( ΦΕΚ 167/85 Τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το άρθρο 11 παρ.11 του Π.Δ. 1/2003
  3. Τα άρθρα 15 παρ.6 του Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’)
  4. Το άρθρο 17 της αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340/16-10-02 τ.Β’) στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περ/κών Δ/ντών και Δ/ντων Εκπ/σης
  5. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  6. Την αριθμ.πρωτ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018(ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
  7. Τη 12η/05-06-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Τους πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών για τους κλάδους ΠΕ70/Δασκάλων, ΠΕ60/Νηπιαγωγών, ΠΕ06/Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ79.01/Μουσικής, όπως τροποποιούνται έπειτα από την οριστική πρόταση τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 70/Δασκάλων, ΠΕ60/Νηπιαγωγών και ΠΕ 11/Φυσικής Αγωγής:

Οργανικά κενά ΠΕ70 – Δασκάλων

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός κενών

 

11ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

1

 

19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

1

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

1

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας

1

 

Δημοτικό Σχολείο Άνω Ποροΐων

1

 

Δημοτικό Σχολείο Δασοχωρίου

1

 

Δημοτικό Σχολείο Καστανούσας

3

 

Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης

2

 

Δημοτικό Σχολείο Ν.Κερδυλλίων

2

 

Δημοτικό Σχολείο Ν.Μπάφρας

3

 

Δημοτικό Σχολείο Ν.Πετριτσίου

1

 

Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας

4

 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκώμης

1

 

Δημοτικό Σχολείο Πρώτης

1

 

Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους

4

 

Δημοτικό Σχολείο Ροδόπολης

1

Οργανικά κενά ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός κενών

1.

14ο Νηπιαγωγείο Σερρών

1

2.

17o Νηπιαγωγείο Σερρών

1

3.

31ο Νηπιαγωγείο Σερρών

1

Οργανικά κενά ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός κενών

1.

Δημοτικό Σχολείο Σιτοχωρίου

1

Οργανικά κενά ΠΕ79 – Μουσικής

Α/Α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός κενών

 

2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

1

 

Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως

1

 

Δημοτικό Σχολείο Ν.Ζίχνης

1

 

Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβους

2

 

Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας

1

 

Δημοτικό Σχολείο Ν.Πετριτσίου

1

 

Δημοτικό Σχολείο Ροδόπολης

1

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

1

Οργανικά κενά ΠΕ 11/Φυσικής Αγωγής

0

Ο Δ/ντής

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος