ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ Δ.Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω καθώς και την αριθμ.76919/Ε2/16-05-2019  εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσιακές μεταβολές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.4610/2019, την ανάγκη καθορισμού οργανικών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα νέα ωρολόγια προγράμματα, για τα οποία αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση, οι διαδικασίες μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών και οι υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές εντός  ΠΥΣΠΕ αναστέλλονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά τη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών παρακαλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας (http://dipeserron.gr) και να ενημερώνονται για τις σχετικές εξελίξεις.