Επιμορφωτικές συναντήσεις Σ.Ε.Ε. κ. Πράμα

ΘΕΜΑ «Επιμορφωτικές Συναντήσεις»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018,
  4. Την Πράξη 26/27-08-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Χρήστο Πράμα, διοργανώνει Επιμορφωτικές Συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του, με στόχο την προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με:

Α. Το Παιδαγωγικό κλίμα και τη Διαμόρφωση σχέσεων στη σχολική τάξη,

Β. Το Σχεδιασμό – και την Προετοιμασία της διδασκαλίας,

Γ. Τη Διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Οι εν λόγω Επιμορφωτικές Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημερομηνία,

ώρα

Σχολεία που συμμετέχουν

Εισηγητής

Χώρος

Τετάρτη

4-9-2019

09.00 -12.30

Δασοχωρίου, Κοίμησης, Ποντισμένου, Βαλτερού, Προβατά, 1ο, 2ο Ηράκλειας, Σκοτούσσης

Χρήστος Πράμας,

Οργανωτικός ΣΕΕ 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Πέμπτη

5-9-2019

09.00 -12.30

4ο, 9ο, 17ο, 19ο Σερρών, Πειραματικό, Βαμβακοφύτου, Άνω Καμήλας

Χρήστος Πράμας,

Οργανωτικός ΣΕΕ 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Παρασκευή

6-9-2019

09.00 -12.30

Μαυροθάλασσας, Σιτοχωρίου, 1ο,2ο,3ο Νιγρίτας, Τερπνής, Δημητριτσίου, Χειμάρρου, Στρυμονικού

Χρήστος Πράμας,

Οργανωτικός ΣΕΕ 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Δευτέρα

9-9-2019

09.00 -12.30

8ο, 25ο, 7ο, 2ο, 1ο Σερρών, Καλών Δένδρων

Χρήστος Πράμας,

Οργανωτικός ΣΕΕ 4ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις :

  1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 17, ΠΔ 79/2017, η παρακολούθηση της ημερίδας είναι υποχρεωτική για τους καλούμενους εκπαιδευτικούς.
  2. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
  3. Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων, να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Για το 4ο ΠΕΚΕΣ

Ο Οργανωτικός ΣΕΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΜΑΣ