Επιμορφωτικές συναντήσεις Σ.Ε.Ε. κ. Τσιγαρίδα

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα”.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  2. Την 158733/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018,
  4. Την Πράξη 26/27-8-2019 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Αγωγής, Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα

διοργανώνει

Επιμορφωτική Ημερίδα για τους Νηπιαγωγούς του Δ.Σερρών,Σιντικής με θέμα:

«Αποτελεσματική συνεργασία-επικοινωνία, σχολείου-οικογένειας-Τρόποι και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9/9/ 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και ώρες από τις 9:00-13:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α΄ Μέρος:

«Αποτελεσματική συνεργασία-επικοινωνία, σχολείου-οικογένειας-Τρόποι και πρακτικές ενίσχυσης της συνεργασίας». Κωνσταντίνα Τσιγαρίδα, ΣΕΕ,ΠΕ60.

«Συμμετοχή των γονέων στην μαθηματική εκπαίδευση και αξιολόγηση των παιδιών τους: Μια εφαρμογή στο νηπιαγωγείο» Καραγιώργου Ιωάννα ,Προϊσταμένη του 2ου πειραματικού νηπιαγωγείου Θες/νίκης

Β΄ Μέρος:

Παρουσίαση καλών πρακτικών.

Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Τα Νηπιαγωγεία δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της επιμόρφωσης σύμφωνα με το Π.Δ. υπ.αριθμ.79/2017, άρθρο 17.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενες/οι των Νηπιαγωγείων να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Με εκτίμηση

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

4ου ΠΕΚΕΣ

Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

  1. ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
  2. ΔΠΕ Σερρών
  3. Νηπιαγωγεία : Δήμου Σερρών.Σιντικής.