Αιτήσεις μεταθέσεις, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-20

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πρωτ.176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ. που αφορά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020, με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς ότι, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται από την υπηρεσία και αφορά μόνο τα πιστοποιητικά εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης.