ΠΥΣΠΕ

Κενά εκπαιδευτικών ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Η δήλωση θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ σύμφωνα με τις οποίες προηγείται ο πρωινός κύκλος

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ16 – Μουσικής

Αρ. Πράξης 21η/12-9-2014 Αρ. Απόφ. Φ.11.2/6216/12-9-2014