ΠΥΣΠΕ

Ανακοίνωση αποσπάσεων ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην 13η Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015,σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 εντός ΠΥΣΠΕ (Βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις, κλπ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών   Αφού έλαβε υπόψη   Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨,   Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων […]

Αναμορφωμένοι πίνακες μορίων υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών Αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨, Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών […]