Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Κεφάλαιο 1: Στόχος και  αντικείμενο της Δράσης

1.1 Εισαγωγή

Η Δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» υλοποιείται με Δικαιούχο και Κύριο του Έργου την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και με Συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής Και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ).

1.2 Φυσικό Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 180647/ΓΔ4 ΚΥΑ (3502/τ.Β’/31-10-2016) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».

Οι Σχολικές Μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν ΔΥΕΠ έχουν οριστεί με Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ (όπως οι υπ’ αρ. 166646/ΓΔ4/ΦΕΚ 3237/τ.Β’/10-10-2016, 198374/ΓΔ4/ΦΕΚ 3780/τ.Β’/23-11-2016, 1400/ΓΔ4/ΦΕΚ 6/τ.Β’/09-01-2017 κ.λπ.) και δύναται να συνεχίσουν να ορίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιπλέον Σχολικές Μονάδες ως ΔΥΕΠ  βάσει των αναγκών που προκύπτουν.

Κύριες ενέργειες της Δράσης είναι:

  • Η υποστήριξη στελέχωσης των ΔΥΕΠ με Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
  • Η υποστήριξη στελέχωσης των ΔΥΕΠ με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
  • Η υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης
  • Η προβολή και δημοσιότητα Δράσης
  • Η αναπαραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας.

Ο παρόν οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου, αφορά στη 2η ενέργεια της Δράσης «Υποστήριξη στελέχωσης των ΔΥΕΠ με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)» και σε μέρος της 5ης ενέργειας της Δράσης «         Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης» (για παράδειγμα δημιουργία, ανατύπωση και διανομή αφισών).

1.3   Μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης

Για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΔΥΕΠ προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΒΠ και ΕΕΠ. Οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 180647/ΓΔ4 ΚΥΑ (3502/τ.Β’/31-10-2016) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΒΠ/ΕΕΠ προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Πέραν της υπ’ αρ. 180647/ΓΔ4 ΚΥΑ (3502/τ.Β’/31-10-2016) το ΥΠΠΕΘ εκδίδει πρόσθετες οδηγίες/αποφάσεις/εγκυκλίους κ.λπ. για την ομαλή λειτουργία των ΔΥΕΠ και του έργου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΒΠ/ΕΕΠ.

Για την προβολή και δημοσιότητα Δράσης θα δημιουργηθεί, ανατυπωθεί και διανεμηθεί σχετική αφίσα.

Για την υλοποίηση της Δράσης είναι διαθέσιμες όλες οι υπάρχουσες δομές της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και της Δημόσιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. Οι ρόλοι και υποχρεώσεις των βασικών εμπλεκόμενων δομών παρουσιάζονται παρακάτω. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 3065/22-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΨΙ4653ΠΣ-Α7Α) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ ορίστηκε Υπεύθυνη Δράσης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020, η Μαριάννα Γιοχάλα, στέλεχος της Μονάδας Β2 της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ.

1.4 Άξονες Προτεραιότητας και Περιφέρειες

Η Δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» είναι οριζόντια.