Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ / Τομέας Παιδείας.

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Τομέας Παιδείας ως δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) των Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/EKT.

 

Ο ειδικός στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.

 

Φορείς Λειτουργίας της Πράξης είναι η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε. και η Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

1.2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (EarlyChildhoodEducationCare/ECEC) με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται αναφορά για το βέλτιστο ξεκίνημα στη ζωή, με στόχο την προσβασιμότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας ως βασικό επιδιωκόμενο στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής και του αριθμού των ατόμων που ζουν σε ένδεια. H αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση για τη Προσχολική Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Η Πράξη αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα απασχοληθούν στα νηπιαγωγεία για τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Σελίδα 11 από 32

 

Το πλαίσιο προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και η λειτουργία των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017 καθορίζονται με Αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε και της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης της Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.