Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών

 
Αφού έλαβε υπόψη

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨,
  2. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  3. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  4. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨
  5. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,
  6. Τη με αριθ. Φ.11.1/Δ/2753/20-5-2015 σχετική προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών με θέμα ¨Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων¨
  7. Τη με αριθ. 2/2015 Πράξη του Διευρυμένου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. Σερρών

Ανακοινώνουμε

  1. Τους πίνακες των υποψηφίων διευθυντών που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
  2. Τους πίνακες των υποψηφίων διευθυντών με τις σχολικές μονάδες, για τις οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και τα αντικειμενικά μόρια του καθενός ανά κριτήριο και κατηγορία.

Ενστάσεις κατά των παραπάνω πινάκων μπορούν να κατατεθούν στο Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.30.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)