Τελική Βαθμολογία Υποψηφίων Διευθυντών

Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Σερρών

 

Αφού έλαβε υπόψη

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1γ και 19, παρ. 4α του νόμου 4327/2015 ¨Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις¨,

   

 2. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,

   

 3. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,

   

 4. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨

   

 5. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 εγκυκλίου του ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα ¨Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨,

   

 6. Τη με αριθ. Φ.11.1/Δ/2753/20-5-2015 σχετική προκήρυξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών με θέμα ¨Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων¨

   

 7. Τη με αριθ. 5/2015 Πράξη του Διευρυμένου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π.Ε. Σερρών

   

Ανακοινώνουμε

 

1. Τους πίνακες με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων διευθυντών με τις σχολικές μονάδες, για τις οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

 

2. Προθεσμία υποβολή ενστάσεων κατά των παραπάνω πινάκων μέχρι την Τρίτη 16-06-2015 και ώρα 13:00.

 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ

 

Κατεβάστε το (XLS, Unknown)