Ενημερωτικά Σημειώματα Ατομικών Δελτίων Κατάταξης Υπαλλήλων (Α.Δ.Κ.Υ.)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 4354/2016 (Αρ. ΦΕΚ. 176/16 – 12 – 2016 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων») σας ενημερώνουμε για τη διάθεση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας των προσωρινών ατομικών δελτίων κατάταξης υπαλλήλων (Α.Δ.Κ.Υ.) στο νέο μισθολόγιο (νέο Μισθολογικό Κλιμάκιο).

 

Τα δελτία είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά μέσω φόρμας στη διεύθυνση   http://dipeserron.gr/adky/ . Ο κάθε εκπαιδευτικός θα εισάγει στην άνω φόρμα τον αριθμό μητρώου και το Α.Φ.Μ. του ώστε να προβληθεί στην οθόνη το Α.Δ.Κ.Υ. του. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το Α.Δ.Κ.Υ. (μέσω της επιλογής «Εκτύπωση ΑΔΚΥ» στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας του δελτίου) και θα το υπογράφει. Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένες/νοι των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν όλα τα δελτία θα τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών εώς την Παρασκευή 11/03/2016 στο Γραφείο 3 υπόψη κ. Μιχαλίτσα Πετρά. Η έγκαιρη συλλογή των δελτίων κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη αποστολή και ενημέρωση των στοιχείων μισθοδοσίας.

 

Επισημαίνονται τα εξής:

 

  • Η διαδικασία αφορά μόνο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο (και κατ’ επέκταση μισθοδοτούνται από) το ΠΥΣΠΕ Σερρών.
  • Οι Διευθυντές οφείλουν να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο μονάδα τους αλλά λείπουν είτε με μακροχρόνιες άδειες είτε με απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ Σερρών (άλλο ΠΥΣΠΕ, βουλευτικά γραφεία, φορείς, κλπ). Στη συνέχεια μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συγκεντρώσουν τα υπογεγραμμένα δελτία και αυτών των εκπαιδευτικών και θα τα συνυποβάλλουν με τα υπόλοιπα.
  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή της οργανικής τους και ανήκουν στο ΠΥΣΠΕ Σερρών, θα υποβάλλουν το Α.Δ.Κ.Υ. στο σχολείο που υπηρετούν.
  • Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Σερρών ή συμπληρώνουν ωράριο σε πολλές σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν το Α.Δ.Κ.Υ στο σχολείο κύριας τοποθέτησης.
  • Εφόσον κάποιος εκπαιδευτικός διαπιστώνει διαφορά με τα αναγραφόμενα στο Α.Δ.Κ.Υ., παρακαλείται να προσέλθει στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών και να υποβάλει αιτιολογημένη ένσταση για τα στοιχεία που αναγράφονται στο Α.Δ.Κ.Υ.

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αρκετοί εκπαιδευτικοί να μην ενημερώνονται εγκαίρως για διάφορα θέματα που τους αφορούν άμεσα. Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας για την άμεση ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών στο σχολείο σας και παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να λάβουν γνώση του παρόντος ενυπόγραφα.

 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

 Ξενοφών Παπασταμόπουλος