Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με θέμα την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της παιδαγωγικής και της διδακτικής διαδικασίας.

 

Η πραγμάτευση των προαναφερομένων θεμάτων – αντικειμένων των επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας των εκπαιδευτικών, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων. 

 

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των Συναντήσεων προτείνεται σε ομάδες εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας κατά τάξη, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

α/α

 

Εκπαιδευτικοί

 

Ημερομηνία

 

Εισήγηση Χώρος

1

 

Εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης

 

07/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη) 2ο

Δ.Σ. Σερρών

2

 

Εκπαιδευτικοί Β΄ τάξης

 

10/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη) 2ο

Δ.Σ. Σερρών

3

 

Εκπαιδευτικοί Γ΄ τάξης

 

11/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00’

 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας: Η αξιοποίηση της ιστορικής αφήγησης 10ο & 24ο

Δ.Σ. Σερρών

4

 

Εκπαιδευτικοί Δ΄ τάξης

 

12/03/2014

 

Ώρα: 12.00΄-14.00΄

 

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας: Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών 10ο & 24ο

Δ.Σ. Σερρών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, ΠΔ 201/98 η παρακολούθηση των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι υποχρεωτική για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Με ευθύνη των διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχής τους, με τρόπο που δεν θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τις συγκεκριμένες ημέρες.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

 

Με εκτίμηση

 

Αρμόδιος Τσιβάς

 

Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Δ.Ε. Σερρών