ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Τμήμα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Τηλ. επικοινωνίας 210 3442467