Συμπληρωματικές οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.Φ.10.1/5624/18-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης  Π. Ε. Σερρών  με θέμα «Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης  Σερρών» και ύστερα από το  με αρ.πρωτ.98732/Ε2/20-06-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ  με θέμα «Ανάληψη  υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης » καλούμε τους εκπαιδευτικούς  που είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική να γίνει με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης και όχι με έντυπο αναφοράς ανάληψης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί και ταχυδρομικά.