Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών (ΑΛΕ 2120213001)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-1998) οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/20-10-1992) :

«2.α. Στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

β. Το ποσό αυτό καταβάλλεται και σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε συνέχεια απόσπασής τους σε αυτή.

γ. Για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού απαιτείται η παραμονή του υπαλλήλου στη θέση αυτή τουλάχιστον μία τριετία.

δ. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Επιπλέον για το προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, το εφάπαξ αυτό χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ( αριθμ.2067978/7450/0022/1998 & αριθμ.2042790/5073/0022/1993 αποφάσεις)

ε. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας στην οποία μετατίθενται οι υπάλληλοι.

στ. Η ισχύς του άρθρου αυτού ισχύει από 1-1-1997.

ζ. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργούνται οι παρ. 3 και 6 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992.» Σύμφωνα με τα 2/54869/0022/19-9-2001 και 2/14459/0022/12-6-2009 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους : «Η χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού ποσού σκοπό έχει όχι τη γενική επιδότηση των υπαλλήλων, αλλά να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης υπαλλήλων από το Κέντρο και τα αστικά Κέντρα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των προβληματικών περιοχών που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης κλπ.

Βάσει των ανωτέρω, ο σκοπός χορήγησης του εφάπαξ χρηματικού ποσού των προαναφερομένων διατάξεων δεν συντρέχει στις περιπτώσεις υπαλλήλων που μετά την αρχική μετάθεσή των για συγκεκριμένη προβληματική περιοχή, τοποθετούνται στη συνέχεια από την υπηρεσία μιας προβληματικής περιοχής Α κατηγορίας σε άλλη προβληματική περιοχή Α κατηγορίας ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής Β κατηγορίας σε άλλη προβληματική περιοχή Α κατηγορίας κλπ.

Κατόπιν αυτού οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μη προβληματική περιοχή σε προβληματική περιοχή μετά από απόφαση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ) δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό με την προϋπόθεση της παραμονής τους στην περιοχή αυτή τρία χρόνια.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται-τοποθετούνται εντός προβληματικής περιοχής από σχολείο σε σχολείο με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) δεν δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό.»

Υπάλληλοι που μετατίθενται από προβληματική περιοχή σε άλλη προβληματική περιοχή δεν δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/98.

Σύμφωνα με το Αριθ. 2067978/7450/0022/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1124 Β) το ύψος  του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής καθορίζεται ως εξής:

 1. Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Α’ κατηγορίας:

i)για άγαμο υπάλληλο ποσό 350.000 δρχ., (ΣΣ 1.027,15 €)

ii)για έγγαμο υπάλληλο ποσό 400.000 δρχ., (ΣΣ 1.173,88 €) και

iii)για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 20 ετών, ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ποσό 550.000 δρχ.(ΣΣ 1.614,09€)

β    Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής B’ κατηγορίας:

i)για άγαμο υπάλληλο ποσό 300.000 δρχ.(ΣΣ 880,41€)

ii)για έγγαμο υπάλληλο ποσό 350.000 δρχ. (ΣΣ 1.027,15 €) και

iii)για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας εάν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ποσό 500.000 δρχ.(ΣΣ 1.467,35 €)

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 667 Β) : Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ ΔΙΔΑΔ./Φ42/2463/ΟΙΚ/1999 (ΦΕΚ 2097 Β) , β)αριθμ. ΔΙΔΑΔ/2489/5656/2000 (ΦΕΚ 270 Β), γ) αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/5/οικ.8352/2007 (ΦΕΚ 571 Β), δ) ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/38οικ.33004/2008 (ΦΕΚ 2599 Β).

 • 1. Καθορίζονται ως προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α τις κάτωθι περιοχές της Χώρας:
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κύθηρα)
 • ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Επαρχία Οιτύλου)
 • ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Επαρχία Γορτυνίας)
 • ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Περιοχές τέως Δήμου Ανδρίτσαινας και τέως Δήμου – Λαμπείας)
 • ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ιθάκη)
 • ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σκύρος)
 • ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Παξοί, Αντίπαξοι, Οθωνοί, Ερρεκούσα, Μαθράκι).
 • ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Περιοχή Αγράφων (Κοινότητες Καρβασαρά, Καρίτσας, Καροπλεσίου, Μολόχας, Μπελοκομίτη, Νεράιδας),Περιοχή Αργιθέας (κοινότητες Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγιανών, Δροσάτου, Ελληνικών Θε-ρινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Καταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίου, Μαράθου, Μεσο-βονείου, Οξυάς, Πετρίλου, Πετρωτού, Πετροχωρίου, Στεφανιάδας, Φουντωτού)
 • ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Βόρειες Σποράδες, Επαρχία Σκοπέλου)
 • ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (νήσος Γαύδος, Αρχαία πόλη Λισός)
 • ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 • ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (πλην πόλεως Κοζάνης και Πτολεμαΐδος)
 • ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Επαρχία Φιλιατών)
 • ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 • «ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ»
 • ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΆγιοΌρος, Αμουλιανή)
 •  «ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» (Δήμοι Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Νικηφόρου, και τα ΚοινοτικάΔιαμερίσματα Λιβαδερού,Μακρυπλαγίου του Δήμου Δράμας και η Κοινότητα Σιδηρόνερου
 • ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Επαρχία Κονίτσης, Επαρχία Μετσόβου και Επαρχία Πωγωνίου)
 • ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 • «ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ»
 • «ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ» (Δήμοι που απέχουν 20 χλμ από τα σύνορα: Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευ-ρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου και η Κοινότητα Λιβαδείων)

2. Καθορίζονται ως προβληματικές κατηγορίας Β τις κάτωθι περιοχές της Χώρας:

 • ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Κοινότητες Νεοχωρίου Υπάτης, Δάφνης, Ανατολής, Μαρμάρων, Κολοκυθιάς, Αργυ-ρίων Περιβολίου, Κυριακοχωρίου, Γαρδικίου Ομιλαίων, Παλαιοχωρίου, Τυμφρηστού, Πουγκακίων)
 • ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (Κοινότητες Λιδορικίου, Γραβιάς, Μαυρολιθαρίου)
 • ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Περιοχές Κόφινας, Λασαΐας, Φάραγκου, Τρυπητής)
 • ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Επαρχία Επιδαύρου – Λιμηράς)
 • ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Κοινότητες Σελά, Αμπελώνα, Ραπτόπουλου)
 • ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Πόλεις – Κοζάνη, Πτολεμαΐδα)
 • ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Επαρχία Σφακίων)
 • ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 • ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Πλην της πόλεως των Ιωαννίνων και της περιοχής που εκτείνεται σε ακτίνα, 30 χιλ. από την πόλη).
 • ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (Κοινότητες Πηγών, Μηλιανών, Καστανιάς, Μεσοπύργου, Μεγαλόχαρτης, Αστροχωρίου, Τετρακώμου, Μεσούντας, Κουκουλίων, Καταρράκτη, Θεοδωριάνων, Μελισσουργών, Κυψέλης, Άνω Αθαμανίου, Ρετσιανών, Σκουληκαριάς και Ράμιας)
 • ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δήμοι Σιδηροκάστρου, Σερρών και Λευκώνα)(
 • ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ (Επαρχία Εδέσσης)
 • «ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δήμοι Δοξάτου, Καλαμπακίου, Σιταγρών και ο Δήμος Δράμας)»
 • ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Νήσος Θάσος)
 • «ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ» (Δήμος Γαλλικού και Δήμος Πικρολίμνης)
 • ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ (Επαρχία Καλαβρύτων, κοινότης Ερυμανθίας)
 •  ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ιερισσός, Παλαιοχώρι, Βράσταμα, Αγ. Νικόλαος, Νέος Μαρμαράς, Συκέα, Ουρα-νούπολις, Ταξιάρχης, Ορμυλία)
 • ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Κοινότητες Κόνισκας, Αρχοντονου, Πατιόπουλου, Περίστιας, Εμπεσσού, Σιτομένων)
 • ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Τέως Δήμος Φενεού – Τέως Δήμος Στυμφαλίας)
 • ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Κοινότητες Μυροφύλλου, Νεράιδας, Αρματολικού, Γαρδικίου, Μηλιάς, Μαλακασί-ου, Καστανέας, Ανθούσας, Κορυδαλλού, Παναγιάς, Αιγιοφύλλου, Πλατάνου)