ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  κλάδων ΠΕ 11 και ΠΕ 06 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  Σερρών για υποβολή δήλωσης  προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών από την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών  με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Γραφείο 8 (Υπηρεσιακών Μεταβολών)

Πληροφορίες: 23210 47514/511

  • Με τηλεομοιοτυπία (fax): 23210 47 504
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr

(Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και το αρχείο σε μορφή pdf)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών.
  2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες.
  3. Τα λειτουργικά κενά είναι δυνατό να τροποποιηθούν μετά τις αποσπάσεις σε φορείς και τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. , επομένως μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται κενές θέσεις στον σχετικό συνημμένο πίνακα ή να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: