Αίτηση τοποθέτησης αποσπασθέντων από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Σερρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ86, που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, στο ΠΥΣΠΕ Σερρών, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από τη Δευτέρα 05/08/2019 έως και Τρίτη 20/08/2019 και ώρα 14:30 , στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Γραφείο 8 (Πληροφορίες: 2321047511/47514/47519)
  • Με τηλεομοιοτυπία (fax): 23210 47504
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr

(Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και το αρχείο σε μορφή pdf)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών.

      2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ86