Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων μορίων μετάθεσης για μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή/και σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΠΕ Σερρών

Με την Πράξη 38η/13 – 12 – 2019 και με την Αρ. Πρωτ. Φ.11.2/12672/13 – 12 – 2019 ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης για μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή/και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΠΕ Σερρών.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 13 – 12 – 2019 έως και 18 – 12 – 2019 και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Προσωπικού (Γραφείο 8) και στο τηλέφωνο 2321047514-511.