Εγκύκλιοι

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Αίτηση

Έντυπα οδοιπορικών

  Υπεύθυνη δήλωση οδοιπορικών   Ημερολόγιο υπερωριών   Ημερολογιακή κατάσταση κίνησης

Εγκύκλιος μεταθέσεων 2014 – 2015

    ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.2648 τ.Β΄/7-10-2014, το οποίο επισυνάπτεται, δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β’) Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολείου, έχουν πλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν στο […]